top of page

REGLAMENT

Les curses formen part del calendari Open de la FEEC i estaran subjectes al reglament actual de la FEEC amb alguna diferència que s’explica en el reglamanet complet de la cursa. 

Tots els menors d’edat hauran de signar una autorització dels pares o tutors legals.

 

L’itinerari estarà marcat amb cintes en tot el seu recorregut. Caldrà seguir els rètols que indiquin la direcció amb el nom de cada cursa.

 

És una prova de fons de muntanya amb forts desnivells, per la qual cosa el participant a l’hora de fer la inscripció, declara estar preparat per fer aquest tipus de cursa i són els únics responsables del seu estat de forma i dels problemes mèdics que puguin derivar.

 

El participant eximirà a l’organització de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió.

 

El mal temps no serà obstacle per la celebració de les proves, encara que l’organització es reserva el dret d’anul·lar-la si així ho creu convenient. En cas d’anul·lació es donarà la bossa del corredor.
 
En el cas de males condicions meteorològiques o causes de força major, la organització es reserva el dret a suspendre, neutralitzar o modificar les franges horàries i/o el recorregut i avituallaments. En aquest cas no es retornarà l’import de la inscripció. L’organització donarà la bossa del corredor.
 
En cas d’anul·lació de la prova per causa de força major abans del 6 d'octubre, es realitzarà un reemborsament total dels drets de inscripció. Passat aquest dia l’import es fixarà en funció de la capacitat de reemborsament de la organització un cop fet front a les despeses fixes no recuperables.
Si la prova calgués interrompre’s o suspendre’s en un punt del recorregut, la classificació
es pararà segons l’ordre i temps d’arribada en el punt d’interrupció o en el seu defecte,
en l’últim control realitzat.
El recorregut alternatiu que disposa l’organització en cas de no poder fer servir l’actual pot tenir diferències importants en desnivell i distància.
La decisió d’utilitzar el circuit alternatiu ho escollirà el jurat de la cursa (director de la cursa, responsable de controls i un cap de controls) i la direcció del Parc.
En cas d’abandonament és obligatori avisar al control més proper o als components de l’organització.
L’organització no es fa responsable de retornar a la zona d’arribada a aquells corredors desqualificats o que abandonin per altres motius. Només s’evacuarà a aquells corredors que hagin patit una lesió o accident, i si aquesta és greu serà el servei mèdic contractat a tal efecte qui s’encarregui de realitzar-ho.
La cursa compta amb una assegurança de responsabilitat civil.
Fins al 6 d’octubre fem devolucions de les inscripcions. Del 7 al 13 d’octubre, es poden fer canvis de nom o de distància. A partir del 14 d'octubre no es poden fer canvis
Per poder recollir el pitrall cal presentar-se personalment i entregar un document d'identitat amb fotografia i la llicència federativa en el cas que es tingui. Per poder recollir el dorsal d'un altre participant cal presentar els mateixos documents físicament o en fotografía i emplenar l'autorització pertinent. En cap cas pot ser canviat amb una altra persona i tampoc es podran fer canvis de cursa.
Es considera corredor/a local tot aquell/a que compleixi algun dels següents requisits:
-Haver nascut a Sant Llorenç
-Estar empadronat a Sant Llorenç
-Haver estat empadronat almenys 5 anys.
-Tenir una 2a residència des de fa mínim 10 anys.
Per ser considerat local cal inscriure's com a tal.
Material obligatori
 
En el cas de la distància de la Marató, si s'utilitzen bastons, la normativa del Parc Natural exigeix l'ús de taps de GOMA. 

No hi ha gots d'un sol ús en els avituallaments i serà obligatori portar bidó d’hidratació o got reutilitzable.
Abandonament
 
Voluntari
Excepte en cas d'accident, només és possible abandonar en un punt de control.
Si aquest punt no fos accessible en vehicle, el corredor haurà d’accedir pels seus propis mitjans al punt d’evacuació més proper.

 
Està prohibit abandonar el recorregut marcat sense haver informat a l'organització
i estar degudament autoritzat.
Si algú abandona és obligatori avisar al control més proper o als components de l’organització.


Obligatori
L'organització pot parar momentàniament a un corredor o obligar-lo a abandonar la cursa si considera que el seu estat posa en perill la seva integritat física o la seva seguretat.

Tall Horari
La cursa de Sant Jaume no té tall horari.
La Trail té 3 talls:
- Control de pas El Marquet: 10:30h
- Control 8 - El Daví: 11h
- Control 9 - Plaça Major: 12:30h
La Marató té 6 talls horaris:
- Control de pas El Marquet: 9:30h
- Control 3 - Coll d’Eres: 10h
- Control 4 - Urb. Cavall Bernat: 11:30h
- Control 5 - Les Arenes: 12:30h
- Control 6 - Serra Alta: 13:30h
- Control 9 - Plaça Major: 15h
Penalitzacions i Desqualificacions
 
Els comissaris (caps de control) de la cursa vigilaran l’aplicació del reglament.
Estan habilitats per aplicar les penalitzacions o desqualificacions previstes.

El jurat de la cursa, constituït pel director de cursa, el responsable dels controls i un comissari de la cursa tenen la responsabilitat de valorar les reclamacions.

 
 No portar el pitrall a la part davantera de la roba i en lloc de fàcil visualització
(per les curses). El pitrall no podrà ser doblegat ni retallat.

Sortir del recorregut marcat:
Penalització 15 min.

Acompanyament per una persona no inscrita a la cursa fora de les zones de tolerància: Penalització de 30 min.

Assistència o avituallament fora de les zones reservades per aquest ús:

Penalització de 30 min.

Sortida del recorregut marcat representant una drecera important:

Penalització de 30 min fins a 2 h

No passar per el control del parc tancat de la sortida:

DESQUALIFICACIÓ

Abandonament voluntari de brossa:

DESQUALIFICACIÓ

Embrutar o degradar l’itinerari o la muntanya en general: 

DESQUALIFICACIÓ

No assistència a una persona en dificultat (ferida, gran esgotament, hipotèrmia,...): Penalització d'1 h o DESQUALIFICACIÓ

No passar per un punt de control o no fitxar:

DESQUALIFICACIÓ

Sortida d’un punt de control posteriorment a l’horari de tancament:

DESQUALIFICACIÓ

Acompanyament per un animal:

DESQUALIFICACIO

Arribar a la Plaça més tard de l’hora de tancament:

DESQUALIFICACIÓ

Altres casos previstos en els reglaments de la FEEC (seran tractats pel jurat de la cursa).

Altra falta al reglament o la ètica de la cursa:

En funció de la decisió del jurat de la cursa.
 
És obligació de cada participant portar les seves deixalles fins l'arribada
o els avituallaments senyalats per l’organització.
El participant que no els deixi o els tiri en una zona preparada serà desqualificat.

No es podran fer canvis d’una cursa a una altra un cop tancades les inscripcions.

Cada una d’aquestes faltes al reglament s’acumulen tantes vegades com passin.
Assistència
 
L’assistència personal està tolerada exclusivament en els punts d’avituallament o controls.
Excepte aquestes zones de tolerància, està prohibit fer-se acompanyar o avituallar per una persona no inscrita a la cursa.
Reclamacions
 
Es podran presentar reclamacions al jurat de la cursa. Hauran de presentar-se com a màxim 2 hores després del repartiment de premis de la cursa afectada.

Hi haurà fulls de reclamació a disposició dels corredors.
Eco-responsabilitat

 

Les curses discorren principalment pel Parc Natural

de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac.


Serem molt respectuosos amb el medi ambient, no embrutarem

ni farem accions que puguin afectar l’entorn natural.


No farem dreceres que poden malmetre el sol i la vegetació, i alterar

la vida natural de la fauna que habita en aquest entorn.


Tots els controls-avituallaments disposen de llocs

per dipositar les deixalles.


Si portem envasos o envoltoris de qualsevol mena els dipositarem en els controls. NO ELS TIRAREM PEL CAMÍ.


Un dels principals objectius d’aquestes curses és donar a conèixer l’entorn

i aprendre a respectar-lo.


El marcatge del recorregut, efectuat a peu, serà recollit el mateix dia.


La neteja del recorregut es realitzarà immediatament després del darrer corredor. La comunicació sobre paper estarà reduïda al mínim,

donant prioritat al suport electrònic.

IMPORTANT

- No hi ha gots d'un sol ús als avituallaments. Per tant, el corredor haurà de portar el seu propi envàs. 

- En cas d'ús de bastons, és obligatori que aquests portin taps de goma. 

La PMMC aquest any s'adhereix al CODI DE BONES PRÀCTIQUES per a activitats organitzades al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. 

També s'adhereix al CODI DE BONES PRÀCTIQUES en l'organització i celebració de curses i marxes per muntanya de la Generalitat de Catalunya. 

bottom of page